Mighty / Mighty+ Stainless Steel Cooling Unit

2,190.00฿

ช่วยให้การถ่ายเทความร้อนดีขึ้น และแลาสจากกลิ่นตกค้างจากพลาสติก ช่วยให้รับกลิ่นสมุนไพรเต็ม 🌿