Clear Glass Pipe MK II : 8 in 1 Glass Pipe

1,299.00฿

1 ชุดประกอบด้วย 8 ชิ้น

  • ลูกโลกแก้ว x 1
  • ข้อต่อสายยาง x 1
  • ปากสูบแก้ว x 1
  • แก้วปิดรู x 2
  • สายยาง x 1
  • ปากแก้วต่อปลายสายยาง x 1